ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
20
јануар
2020

На основу Одлуке Надзорног одбора бр. 1133-6/19 од 22.04.2019. године. Јавно предузеће за изградњу Обреновца, Обреновац, Вука Караџића 99д, расписује оглас за

ДАВАЊЕ У ЗАКУП

пословног просгора путем прикупљања писмених понуда

I Даје се у закуп на одређено време до 4 године путем прикупљања писмених понуда пословни простор на II спрату зграде у улици Веле Нигринове бр. 16 у Београду и то:

  • пословни простор – канцеларија број 203 корисне површине 20,65 м2
  • пословни простор – канцеларија број 204 корисне површине 20,65 м2
  • пословни простор – канцеларија број 205 корисне површине 21,10 м2
  • пословни простор – канцеларија број 206 корисне површине 21,10 м2
    Канцеларије имају заједнички ходник и тоалет.

II Почетни износ закупнине утврђује се у износу од 70 евра по канцеларији. Плаћање ће се вршити у динарској противвредности по средењем курсу НБС на да дан исплате Закуподавцу.

III Право учешћа имају сва правна и физичка лица која најкасније до 27.01.2020. године до 12,00 часова поднесу понуду.

IV Јавно отварање понуда ће се одржати у Обреновцу. Вука Карацића 99д дана 27. 01.2020. године у 1300. Присуство подносиоца понудa није обавезно.

V Оглас објављен на сајту, огласаној табли ЈП за изградњу Обреновца и на огласној табли у пословној згради, ул. Веле Нигринове 16. Београд.

VI Пословни простор издаје се у виђеном стању (без намештаја и опреме) без права закупца на накнадну рекламацију.

Заинтересована лица могу разгледати пословни простор уз претходну најаву и договор путем телефона 011/8721-927 и 8721-071.

Контакт особа Божидар Мијалковић. тел: 064/8322-103.

VII Подносиоци понуда у понуди дају изјаву да прихватају услове из огласа.

Понуда правног лица садржи: назив и седиште. податке о упису у регистар надлежног органа (број, датум, назив органа) порески идентификациони број. потпис овлашћеног лица и печат. Уз понуду подноси се решење о регистрацији. Понуда физичког лица садржи: име и презиме, адресу и матични број, а ако је то лице приватни предузетник и податке о упису у регистар надлежног органа (број, датум, назив органа) и порески идентификациони број.

Уз понуду предузетници подносе решење о упису у регистар надлежног органа, а учесници физичка лица фотокопију личне карте.

VIII Понуђач који је понудио највећи износ закупнине биће позван да потпише предуговор. Предуговор се закључу је на одређено време до 4 године, а почиње да се примењује од дана увођења закупца у посед пословног простора.

IX Образац понуде може се преузети у Јавном предузећу за изградњу Обреновца или послати електронском поштом. Сва ближа обавештења и информације у вези сајавним огласом могу се добити нател: 011/8721-927 и 8721-071.
Контакт особа Божидар Мијалковић. тел: 064/8322-103.

Образац за понуду можете преузети овде:

Comments are closed.