ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
23
април
2019

На основу Одлуке  Надзорног одбора бр. 1133-4/19 од  22.04.2019. године, Јавно предузеће за изградњу Обреновца, Обреновац, Вука Караџића 99 д,  расписује оглас за

 

ДАВАЊЕ У ЗАКУП

пословног простора путем прикупљања писмених понуда

  

I           Даје се у закуп на одређено време до 4 године  путем прикупљања писмених

понуда пословни простор на II спрату зграде у улици Веле Нигринове бр. 16 у

Београду и то:

– пословни простор- канцеларија број 201 корисне површине 16,50 м2

– пословни простор- канцеларија број 202 корисне површине 20,05 м2

– пословни простор – канцеларија број 203 корисне површине 20,65 м2

– пословни простор – канцеларија број 204 корисне површине 20,65 м2

– пословни простор – канцеларија број 205 корисне површине 21,10 м2

– пословни простор- канцеларија број 206 корисне површине 21,10 м2

Канцеларије имају заједнички  ходник и тоалет.

 

II         Почетни износ закупнине утврђује се у износу од 60 евра по канцеларији,.

Плаћање ће се вршити у динарској противвредности по средењем курсу НБС на

да дан исплате Закуподавцу.

 

III        Право учешћа имају сва правна и физичка лица која најкасније до

10.05.2019. године до 12,00 часова поднесу понуду.

 

IV        Јавно отварање понуда ће се одржати у Обреновцу, Вука Караџића 99д

дана 10. 05.2019. године  у 1300 . Присуство подносиоца понуду није обавезно.

 

V         Оглас објављен  на сајту, огласаној табли ЈП за изградњу Обреновца и

на огласној табли у пословној згради, ул. Веле Нигринове 16, Београд.

 

VI        Пословни простор издаје се у виђеном стању  (без намештаја и опреме) без права закупца на накнадну рекламацију.

Заинтересована лица могу разгледати пословни простор уз претходну најаву и договор путем телефона  011/8721-927 и 8721-071.

Контакт особа Божидар Мијалковић, тел: 064/8322-103.

 

VII       Подносиоци понуда  у понуди дају изјаву да прихватају услове из огласа.

Понуда правног лица садржи: назив и седиште, податке о упису у регистар надлежног органа (број, датум, назив органа) порески идентификациони број, потпис овлашћеног лица и печат. Уз понуду подноси се решење о регистрацији.

Понуда физичког лица садржи: име и презиме, адресу и матични број, а ако је то лице приватни предузетник и податке о упису у регистар надлежног органа (број, датум, назив органа) и порески идентификациони број.

Уз понуду  предузетници подносе решење о упису у регистар надлежног органа, а учесници физичка лица фотокопију личне карте.

 

VIII     Понуђач који је понудио највећи износ закупнине биће позван да потпише

предуговор. Предуговор се закључује на одређено време до 4 године, а

почиње да се примењује од дана увођења закупца у посед пословног

простора.

 

IX       Образац понуде може се преузети у Јавном предузећу за изградњу Обреновца или послати електронском поштом.  Сва ближа обавештења  и информације у вези са јавним огласом могу се  добити на тел: 011/8721-927 и 8721-071.

Контакт особа Божидар Мијалковић, тел: 064/8322-103.

Образац за понуду можете преузети овде:

Obrazac ponude

Comments are closed.